Kromě diagnostiky dětí a mládeže poskytujeme školám:

Součástí diagnostické činnosti je zpracovávání písemných podkladů pro školy a rodiče (např. návrhy stimulačních postupů pro MŠ, návrh pedagogických opatření a odborné posudky pro ZŠ, doporučení pro pedagogické vedení studentů SŠ) včetně zpracovávání podkladů pro správní rozhodnutí (rozhodnutí o odkladu školní docházky, odborné posudky pro MŠ a ZŠ, rozhodnutí k individuálním a skupinovým integracím, doporučení pro přij.řízení na SŠ).

Velká pozornost je věnována problematice integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, odvíjející se spolupráci s pedagogy a dyslektickými asistenty škol, kteří se podílejí na vzdělávání a výchově žáků s vývojovými poruchami učení.

Metodická činnost zaměřená na pedagogy a školy (metodické vedení preventivní a nápravné péče, poskytování a zapůjčování metodických materiálům učitelům a dyslektickým asistentům, pomoc při tvorbě IVP, sestavování metodik pro speciální pedagogické vedení dětí, realizace preventivních aktivit před sociálně patologickými jevy)

PPP metodicky koordinuje práci školních speciálních pedagogů na základních školách se školským poradenským pracovištěm. Počet škol se školským poradenským pracovištěm neustále roste.

PPP organizuje pracovní schůzky výchovných poradců škol a školních metodiků prevence.