Rodičům a dětem poskytujeme tyto služby

 • diagnostická činnost (psychologická a speciálně pedagogická) formou přímé práci s klientem (individuální vyšetření)
 • poradenská činnost (pedagogicko-psychologické poradenství, sociálně právní poradenství pro klienty a jejich rodiče, individuální konzultace)
 • informační a metodická činnost - nabídka informačních materiálů rodičům

  Pracovníci poradny poskytují konzultace a metodickou pomoc rodičům a dospívajícím klientům zejména v otázkách osobnostního vývoje, výchovného a vzdělávacího vedení, doporučují speciální postupy při práci s dětmi s VPU ve školním i domácím nácviku, žáky a rodiče orientují na možnosti studijních a profesních předpokladů, u výchovných obtíží na vhodné výchovné přístupy a styly.

Problematika, se kterou se na nás můžete obrátit:

 • kategorie předškolních dětí:
     posouzení školní zralosti a připravenosti pro zaškolení,
     zhodnocení psychomotorické úrovně u dětí s nerovnoměrným vývojem, dětí se ztíženou psychosociální
     adaptací,
     děti s výchovnými problémy v rodině i škol.zařízeních,
     posouzení vývoje laterality v souvislosti s přípravou na počáteční výuku čtení a psaní,
 • kategorie školních žáků:
     výukové obtíže, zjišťování příčin neúspěchu žáků a předcházení školního selhávání,
     obtíže vycházející z kombinovaných vad a zdravotního postižení žáků,
     výchovné problémy ve školním i rodinném prostředí,
     přeřazování žáků do speciálních škol a tříd,
     zhodnocení předpokladů pro výuku ve specializovaných třídách,
     u žáků 2.stupně ZŠ pak problematika studijní a profesní orientace žáků
 • kategorie studentů středních škol:
     sledování školní úspěšnosti klientů s vývojovými problémy a poruchami,
     pomoc při řešení otázek vzdělávání (sociální adaptace, styly učení),
     problémy související s psychickým vývojem dospívajících,
     překonávání výchovných obtíží,
     další profesní orientace středoškoláků

Odborní pracovníci se zaměřují zejména na individuální psychokorektivní a reedukační činnosti na rozvoj osobnosti, sebepoznání, tréninkové programy pro děti s ADHD, nápravu specifických poruch učení včetně dyskalkulií, problémy žáků a studentů spojené s jejich psychickým vývojem a vzděláváním formami:

 • vedení klienta psychologem (autogenní trénink, relaxace, psychokorektivní pohovory)
 • vedení klienta speciálním pedagogem (reedukace poruch učení)
 • tréninkové kurzy k rozvoji pozornosti, kognitivních funkcí a překonávání dílčích nezralostí u dětí s ADHD
 • v rámci krátkodobého vedení grafomotorická cvičení k rozvoji jemné motoriky, vizuomotoriky a grafického projevu předškolních dětí, opakované metodické konzultace k nápravě VPU pro rodiče