Práce oblastních metodiků prevence zahrnuje zejména tyto oblasti činnosti:

1. Spolupráce se školami a školními metodiky prevence

Spolupráce se školními metodiky probíhá na úrovni osobních návštěv – metodiků v poradně nebo formou návštěv oblastního metodika na školách, telefonických konzultací problémů na školách, organizováním schůzek školních metodiků prevence.

2. Spolupráce s dalšími oblastními metodiky a s krajskými metodiky prevence

Spolupráce s oblastními a krajskými metodiky prevence se koná převážně formou metodických schůzek a společných setkání.
Ve vzájemné spolupráci a na základě informací získaných z jednotlivých škol je každoročně vyhodnocována situace výskytu negativních jevů na školách.

3. Spolupráce s dalšími institucemi na poli prevence

Pozornost je věnována prohlubování spolupráce s dalšími institucemi na poli prevence.

4. Zajišťování dalšího vzdělávání pro školní metodiky prevence

Metodik prevence průběžně zajišťuje vzdělávání nových školních metodiků prevence, vzdělávání v oblasti psaní projektů a s tím spojeného zajišťování finančních prostředků na prevenci na školách a další semináře dle poptávky škol. Se školními metodiky prevence je soustavně diskutována otázka potřeb dalšího vzdělávání a oblastní metodik pružně reaguje na jejich potřeby a podněty.

5. Terénní práce – konzultace, besedy, práce se skupinou na školách

Terénní práce se skládá z několika oblastí:
 • primární prevence pro žáky 1.stupně ZŠ - jedná se o skupinovou práci se třídou, v délce 45 - 90 minut (dle počtu žáků ve třídě), s těmito tématy:
  • sebepoznání
  • komunikace a řešení konfliktů
  • práce s emocemi
  • povolené a nepovolené dotyky
 • intervenční práce se třídami v problematice nepříznivých vztahů ve třídě s možností výskytu šikany.
  Práce trvá většinou 3 x 2 vyučovací hodiny.
  V případě zájmu o tuto činnost je potřeba vyplnit žádanku a zaslat emailem nebo poštou.
 • besedy pro žáky na školách dle poptávky škol, na téma primární prevence sociálně-patologických jevů, zneužívání návykových látek, sexuální otázky.
 • pomoc při řešení konkrétních sociálně patologických jevů na školách (alkohol, drogy, vandalismus, v poslední době hojně sebepoškozování žáků)

6. Ostatní aktivity

Oblastní metodik prevence se průběžně vzdělává v oblasti primární prevence, psaní projektů a získávání zdrojů pro financování prevence ve školství, studiu právních aspektů zneužívání návykových látek ve školách, vztažných zákonů a příkazů policejního prezidenta. Prostřednictvím internetu získává mnoho materiálů a informací. Všechny tyto informace a poznatky předává dále školním metodikům prevence.

Metodika prevence je možno kdykoliv kontaktovat prostřednictvím emailu: info@ppp.opava.cz