Poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních: Práva žáků a jejich zákonných zástupců

 1. Máte právo na poskytnutí komplexní poradenské služby, která zahrnuje poskytování informací, konzultací, pedagogicko-psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, poradenství a následnou péči. Tato služba je poskytována v souladu s etickými principy poradenské práce.
 2. Poradenské služby poskytuje škola nebo školské poradenské zařízení s Vaším informovaným souhlasem. Před zahájením poradenské služby máte právo na poskytnutí všech dostupných informací o povaze a případném rozsahu poskytované služby.
 3. Máte právo být seznámen/a bezodkladně se závěry a doporučeními, která vyplývají z vyšetření. Máte právo na seznámení se všemi variantami možných řešení.
 4. Máte právo být včas a plně informován/a o případných rizicích spojených s navrhovanými doporučeními a o postupech, jak budou tato doporučení uskutečňována; máte právo na odmítnutí těchto doporučení.
 5. Máte právo odmítnout poskytnutí závěrů z poradenského vyšetření třetím osobám.
 6. Máte právo na přesnou informaci o různých formách vyrovnávacích a podpůrných opatření navrhovaných školou nebo školským poradenským zařízením; tato opatření vždy předchází případnému zařazení žáka do jiného vzdělávacího programu ZŠ.
 7. Máte právo na poskytnutí úplné informace o rozdílech mezi jednotlivými vzdělávacími programy, podle kterých se uskutečňuje vzdělávání v základní nebo speciální škole.
 8. Máte právo odmítnout vyrovnávací opatření, podpůrná opatření, přeřazení žáka do jiného vzdělávacího programu s vědomím odpovědnosti za případná rizika spojená s tímto rozhodnutím.
 9. Máte právo poradenské vyšetření a následnou péči odmítnout, případně o tuto službu požádat jiné školské poradenské zařízení.
 10. Máte právo na poskytnutí poradenské péče v síti školských poradenských zařízení v rámci celé ČR.

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním („školský zákon“)

§ 21

Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

 1. (1) Žáci a studenti mají právo
  1. a) na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona,
  2. b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
  3. c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,
  4. d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit,
  5. e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
  6. f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona.
 2. (2) Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků.
 3. (3) Na informace podle odstavce 1 písm. b) mají v případě zletilých žáků a studentů právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost.

§ 22

Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

 1. (1) Žáci a studenti jsou povinni
  1. a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,
  2. b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
  3. c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.
 2. (2) Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni
  1. a) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
  2. b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
  3. c) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, a změny v těchto údajích.