Název projektu: Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji

CZ.02.3.61/0.0/0.0./15_007/0000247

Žadatel: Moravskoslezský kraj

Partneři:

 • Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
 • Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace
 • Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
 • Společně-Jekhetane, o.p.s.
 • Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace
 • Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace
 • Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace
 • Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 – příspěvková organizace
 • Základní škola Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace
 • Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace
 • Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
 • Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá, Kpt. Jasioka 57, okres Karviná
 • Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace

Realizace projektu: 1. 10. 2016-30. 9. 2019

Financování projektu:
Zdroje financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu z toho prostředky z Evropského sociálního fondu (85%) z toho prostředky ze státního rozpočtu (10%) z toho prostředky z rozpočtu MSK (5%) 36 755 894,65 31 242 510,45 3 675 589,46 1 837 794,74
Popis projektu:

Projekt je zaměřen na podporu žáků ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí ve vzdělávání v 9 školách Moravskoslezského kraje. Stěžejním cílem je podpořit tyto žáky v dosahování školního úspěchu a zabránit tak jejich předčasnému odchodu ze vzdělávání. Aktivity jsou zaměřeny na vzdělávání a metodickou podporu pedagogických pracovníků, rozvoj školních poradenských pracovišť, přímou práci se žáky v rámci doučování, kroužků zaměřených na rozvoj gramotností, spolupráci s rodiči a dalšími aktéry ve vzdělávání.


Klíčové aktivity projektu:

KA 1: Programy zaměřené na usnadňování přechodu žáků mezi stupni vzdělávání
 • doučování v neformálních klubech
-kroužky
 • rozvoje klíčových kompetencí a gramotností (čtenářská, matematická, přírodovědná, informační a ICT)KA 2: Podpora školních poradenských pracovišť

 • odborní pracovníci na školách: školní speciální pedagog, školní psycholog

 • pilotní ověření pozice koordinátor inkluzeKA 3: Podpora prostřednictvím školního asistentaKA 4: Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání

 • workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí o důležitosti vzdělávání (kluby rodičů na školách)

 • spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče

 • informační a osvětová kampaň směrem k širší veřejnosti

 • podpora rodičů při jednání s pedagogy a sociálními službamiKA 5: Rozvoj pracovníků ve vzdělávání - povinné aktivity

 • DVPP
-podpora pedagogů při zavádění a rozvoji inkluzivního vzděláváníKA 6: Rozvoj pracovníků ve vzdělávání - volitelné aktivity

 • DVPP
-sdílení odborných zkušeností a dobré praxe

 • vzájemné návštěvy na školáchKA 7: Řízení projektuProjekt zavádí inkluzivní principy a prvky do partnerských škol a jeho aktivity pokrývají komplexní péči o cílovou skupinu žáků. Aktivity bude realizovat žadatel ve spolupráci s partnerskými organizacemi.
Přispěním všech aktérů, kteří se budou podílet na projektem podpořeném vzdělávání této cílové skupiny, vznikne síť krajských pracovišť, jejichž odborní pracovníci budou schopni poskytovat odpovídající odbornou péči a metodickou podporu všem zainteresovaným. Je třeba, aby pozornost byla věnována žákům, pedagogickým i nepedagogických pracovníkům, vedoucím pracovníkům, rodičům stejně tak jako i spolupráci s vnějšími subjekty (včetně zřizovatelů škol a neziskového sektoru).