Projekt: Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Cíle projektu a cílové skupiny:

Cílem projektu je zkvalitnit zavedený systém podpory individuálně integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách běžného vzdělávacího proudu v MSK, která mají zřízena školní poradenská pracoviště, a to:

  • zaváděním nových podpůrných programů pro individuálně integrované žáky se spec. vzdělávacími potřebami do prostředí běžných ZŠ
  • zaváděním nových aktivit a činností do výuky i volnočasových aktivit umožňujících maximální možný rozvoj osobnosti a potenciálu žáka s ohledem na druh a stupeň jeho handicapu
  • navázáním efektivní spolupráce pedagog – školní speciální pedagog – školní psycholog – žák – rodiče integrovaného žáka
  • prostřednictvím intenzivních forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
  • zajištěním metodické podpory ŠPP ze strany PPP

Celkovým výstupem projektu budou podpoření žáci a pedagogičtí pracovníci škol, nepřímo i rodiče těchto žáků. Budou vytvořeny sborníky příkladů dobré praxe. Dojde k inovaci ŠVP v dané oblasti a IVP žáků. Do projektu je zapojeno 20 spolupracujících ZŠ MSK, na kterých jsou zřízena ŠPP.

Nejvýznamnější cílovou skupinou projektu budou žáci ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami individuálně integrováni do běžného vzdělávacího proudu. Projekt bude zaměřen na žáky se specifickými poruchami učení a chování a žáky se zdravotním /mentálním/ postižením. Projekt plánuje podpořit 815 individuálně integrovaných žáků. Další skupinu představují rodiče integrovaných žáků, pro které budou připraveny dílny za účasti pedagogických pracovníků. Rodičům budou prezentovány metody a postupy práce, které mohou využívat při domácí přípravě svých dětí. Poslední cílovou skupinu tvoří pedagogičtí pracovníci ZŠ, především učitelé vzdělávající individuálně integrované žáky a odborní pracovníci ŠPP.